Tài nguyên máy tính cung cấp thông tin cho sinh viên tốt hơn để các trường có thể cung cấp môi trường học tập tốt hơn.!

Trường ID người dùng được yêu cầu
Trường mật khẩu là bắt buộc

Theo thông tin mới nhất về học sinh tiến bộ, hành vi, và tham dự với gia đình CR - ứng dụng miễn phí trong khuôn viên trường điện thoại di động từ tài nguyên máy tính.!

Lịch trình cho sinh viên! Lượng khán giả
Bài tập Các lớp
Hành vi Nhắn tin

CR gia đình gói miễn phí với MMS trực tuyến! Tải về các ứng dụng ở đây:!

Tài nguyên máy tính là một trong những tổ chức đầu tiên để đăng các! Sinh viên cam kết bảo mật!.